Nabízíme Vám tlumočení a překlady těchto jazyků

Překladatelské nástroje

V dnešní době existuje na trhu celá řada užitečných překladatelských nástrojů, které zrychlují a zkvalitňují práci překladatele. Většinou disponují tzv. překladovou pamětí a terminologickou databází.

Naše firma se rozhodla pro osvědčený software od společnosti SDL TRADOS, konkrétně STUDIO 2009 a MULTITERM. Software usnadňuje správu zakázek, nabízí analýzu originálu, která slouží jako podklad pro vypracování cenové nabídky a fakturaci.


Rešeršuj, rešeršuj, rešeršuj!

Překladatel přichází do styku s texty různého zaměření a jejich správné převedení do cílového jazyka vyžaduje znalost dané problematiky. Proto se musí nevyhnutelně pouštět do mnohdy časové náročného, avšak nezbytného vyhledávání informací potřebných k pochopení překládaného textu. Jako nejdostupnější a současně nejrychlejší zdroj informací se dnes nabízí Internet. Přestože ne všechny informace publikované na webu jsou důvěryhodné a je nutné je ověřovat, výhody jasně převažují nad nevýhodami.


Korpus

Korpus je rozsáhlý soubor textů uložený v počítači, který se využívá hlavně v lingvistickém výzkumu a slouží mimo jiné jako velmi užitečný nástroj pro překladatele. Díky velkému objemu dat lze korpus považovat za věrný obraz psané formy jazyka, a to i diferencovaně podle stylu. Překladatel tak může v korpusu vyhledávat různá spojení, ověřovat způsob použití slov v kontextu a výskyt jednotlivých jazykových řešení.